Category: it

Category was added automatically. Read all entries about "it".

Верните капусту!

Любовь к тригонометрии

синус и косинус
янус и коянус
итус и коитус

тангенс и котангенс
яндекс и кояндекс

секанс и косеканс
сякось и косякось


Апдейты:

тампакс и котампакс
линукс и колинукс